Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης
   
 
  Δελτίο Ενημέρωσης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης δώστε μας το e-mail σας.
  Πληροφορίες
Πληροφορίες
Κ.Ε.Π.
 
 Έργα & Ενέργειες

Βελτίωση βατότητας και ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δήμου Σταυρούπολης (ασφαλτόστρωση δρόμου Μυρτούσας)
--2008-10-31

Προϋπολογισμός: 250.000,00 ευρώ
 
Πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑΜΘ – Γ΄ ΚΠΣ
 
Περαίωση έργου: 31-10-2008
 
 
 
Το έργο αναφέρεται  στην ασφαλτόστρωση του δρόμου που συνδέει τον οικισμό Μυρτούσας με το εθνικό δίκτυο. Συγκεκριμένα ο οικισμός της Μυρτούσας βρίσκεται σε απόσταση 72,00 χλμ. από την πρωτεύουσα του νομού, την Ξάνθη, και 45,50 χλμ. από  τη Σταυρούπολη, έδρα του Δήμου Σταυρούπολης. Ο οικισμός της Μυρτούσας συνδέεται με τη Σταυρούπολη μέσου της Ε.Ο. Ξάνθης -  Δράμας. Συγκεκριμένα στη χιλιομετρική απόσταση  35,00 χλμ. της Ε.Ο. Σταυρούπολης – Δράμας ξεκινάει Δημοτική οδός του Δήμου Νικηφόρου Ν.Δράμας προς τους οικισμούς Πτελέα, Καβαλάρι και Μυρτούσα. Ο δρόμος αυτός είναι ασφαλτοστρωμένος μέχρι τα διοικητικά όρια του οικισμού Μυρτούσας. Το υπόλοιπο τμήμα του δρόμου μέχρι τον οικισμό της Μυρτούσας μήκους 1.100,00 μ. είναι χωματόδρομος πλάτους 5,00 μ. Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να ασφαλτοστρωθεί το τμήμα αυτό μήκους 1.100,00 μ. με πλάτος οδοστρώματος 4,50 μ. και τρεις  διακλαδώσεις εντός του οικισμού (η πρώτη μήκους 450,00 μ. με πλάτος οδοστρώματος 4,50 μ., η δεύτερη μήκους 560,00 μ. με πλάτος οδοστρώματος 4,50 μ. και  η τρίτη μήκους 500,00  με πλάτος οδοστρώματος 3,00 μ. Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται στη μελέτη είναι:
Α. Χωματουργικές εργασίες: Καθαρισμός της τάφρου και εξομάλυνση των ανωμαλιών του δρόμου για τη διαμόρφωση της σκάφης με επιχώματα όπου απαιτείται με δάνεια επίλεκτων θραυστών υλικών λατομείου.
Β. Τεχνικά Έργα: Κατασκευή τριών οχετών αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων με τσιμεντοσωλήνες Φ80 με τους απαραίτητους τοίχους αντεπιστροφής και τα φρεάτια υδροσυλλογής. Οι οχετοί θα είναι κατά πλάτος του δρόμου μήκους 7,00 μ. ο καθένας με τοίχους μήκους 6,00 μ., 30,00 μ., 12,00 μ. και ύψους 1,50 μ., 1,50 μ. και 4,00 μ. αντίστοιχα.
Γ.. Εργασίες οδοστρωσίας: Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 10  εκ. με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150 και στρώσης βάση οδοστρωσίας πάχους 10 εκ. με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-155.
Δ. Ασφαλτικές εργασίες: Ασφαλτική προεπάλειψη και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 εκ. της Π.Τ.Π. Α265 με χρήση κοινής ασφάλτου και
Ε. Σήμανση – Ασφάλεια: Προβλέπεται κατασκευή κιγκλιδωμάτων στους τρεις οχετούς, τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας και διαγράμμιση των οριογραμμών του οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας.
   
 
  Η Περιοχή
Ι.Ν.Πέτρου & Παύλου
  Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες
  Χάρτες
Χάρτες
  Σύνδεσμοι
 
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης