Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης
   
 
  Δελτίο Ενημέρωσης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης δώστε μας το e-mail σας.
  Πληροφορίες
Πληροφορίες
Κ.Ε.Π.
 
 Ενημέρωση

Κ.Υ.Ε πληροφοριακό έντυπο μηνός Οκτωβρίου 2009
--2009-11-06

Παρακάτω συνοπτικά παραθέτουμε τα Προγράμματα που ανακοινώθηκαν έως και τον Οκτώβριο του 2009 για τα οποία αναλυτικές πληροφορίες και ενημερωτικά έντυπα διατίθενται δωρεάν στο Δημαρχείο Σταυρούπολης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 14:00.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2542350115 (Χατζογλίδου Δέσποινα)
2542350114 (Παπουτσόγλου Στυλιανός)
 
Για να λαμβάνετε το παρόν έντυπο με e-mail παρακαλούμε αποστείλατε μήνυμα στο despoina@stavroupolis.gr
 
 
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ____________________________________________________
 
1. "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013"
 
 
• Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρήσεις, απασχολούν από 0 έως 50 άτομα και που δραστηριοποιούνται στις θεματικές ενότητες:
-Μεταποίηση με προϋπολογισμό πρότασης από 50.000,00 € έως 300.000,00 €
-Τουρισμός με προϋπολογισμό πρότασης από 30.000,00 € έως 250.000,00 €
-Εμπόριο με προϋπολογισμό πρότασης από 20.000,00 € έως 200.000,00 €
-Υπηρεσίες με προϋπολογισμό πρότασης από 20.000,00 € έως 200.000,00 €
 
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : Από 1/09/2009 έως 18/12/2009
 Ποσοστό Επιχορήγησης : 65%
 Επιλέξιμες δαπάνες : 1 Κτίρια και εγκαταστάσεις
2.Μηχανήματα και Εξοπλισμός
3.Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβ/ντος
4.Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας
5.Συστήματα Αυτοματοποίησης
6.Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
7 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης
8.Προβολή-Προώθηση
9.Αμοιβές-Συμβούλων
 
 
 
2. «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009»
 
 Το πρόγραμμα “Σύγχρονη Επιχείρηση 2009” αφορά επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού και αποσκοπεί στην πιστοποίηση των επιχειρήσεων αυτών ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ασφάλεια, στην ποιοτική αναβάθμιση και στην υψηλή προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Δικαιούχος ενίσχυσης του Προγράμματος μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο που πιστοποίηση των επιχειρήσεων αυτών ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας.:
 
 
 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Μετά την 15/10/2009 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και από 15/11 έως 14/02 (του επόμενου έτους) και από 01/05 έως 31/07 κάθε έτος μέχρι και το έτος 2013. .
 Ποσοστό Επιχορήγησης : 50%
 Προϋπολογισμός :
• € 30.000,00 -150.000,00 για ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.
• € 30.000,00 - 80.000,00 για υπηρεσίες & εμπόριο
 Επιλέξιμες Δαπάνες
• Δαπάνες πιστοποίησης των Συστημάτων Διαχείρισης ή επαλήθευσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS).
• Δαπάνες Αγοράς Προτύπων, που αφορούν σε Συστήματα Διαχείρισης- Προϊόντα-Υπηρεσίες
• Δαπάνες για την πιστοποίηση προϊόντων-υπηρεσιών
• Δαπάνες για βελτιώσεις ήδη υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων
• Δαπάνες προμήθειας & εγκατάστασης μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
• Δαπάνες προμήθειας Υλισμικού & Λογισμικού
• Δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων
 
 
3. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ».
 
 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που είναι σήμερα ενεργοί , έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και ανήκουν στις ακόλουθες επαγγελματικές κατηγορίες:
•Iατροί
•Οδοντίατροι
•Μηχανικοί
•Γεωτεχνικοί (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασοπόνοι και ιχθυολόγοι)
•Δικηγόροι
•Συμβολαιογράφοι
•Λογιστές
•Οικονομολόγοι / Σύμβουλοι
 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : Από 1/9/2009 έως 30/11/2009
 Ποσοστό Επιχορήγησης : 50% - 80%
 Επιλέξιμες Δαπάνες : 1. Εξοπλισμός Η/Υ (hardware).
2.Λογισμικό (Software).
3. Εξειδικευμένος Τεχνολογικός Εξοπλισμός.
 
 
 
 
 
4. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - DIGI-LODGE»
 
 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις :
1 .Με διακριτές άδειες λειτουργίας τουριστικής μονάδας ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
2. Δραστηριοποιούνται ως Ξενοδοχειακό ή Τουριστικό κατάλυμα
3. Που είναι υφιστάμενες με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01/01/2009.
4. Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ.
 
 Προθεσμία υποβολής προτάσεων:: από 15/9/2009 (έως εξαντλήσεως της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης).
 Ποσοστό Επιχορήγησης : 60%
 Επιλέξιμες Δαπάνες: 1. Δαπάνες προμήθειας Εξοπλισμού
2.Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού ή/και Υπηρεσιών
3.Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης – Εγκατάστασης
4. Δαπάνες Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Προώθησης-Προβολή
 
 
 
ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ_& ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ____________________________
 
 
1. «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009» ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
o Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: όλο το χρόνο
 
2. «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2009» ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
o Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: όλο το χρόνο
 
3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
o Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από 12/12/2008 έως 31/12/2010
 
4. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004
o Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: όλο το χρόνο
 
5. ΟΑΕΔ
Ανοικτά παραμένουν τα παρακάτω προγράμματα του ΟΑΕΔ έως να εξαντληθεί ο αριθμός των εγκεκριμένων θέσεων επιδότησης.
 
1. Μια Αρχή, Μια Ευκαιρία ηλικίας 16-25
2. Ειδικό πρόγραμμα προώθησης ανέργων νέων στην απασχόληση από 18 έως 30 ετών
 
 
 
 
 
ΝΕΑ____________________________________________________________________
1. Στατιστικά επισκεψιμότητας ανά μήνα του 2009 για το site μας www.stavroupolis.gr
Ακολουθώντας την πλέον αντικειμενική μεθοδολογία μέτρησης του Google Analytics, καταγράφουμε την επισκεψιμότητα του site μας (http://www.stavroupolis.gr) ανά μήνα του έτους 2009.
 
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
επισκέψεις συνολικά
1.235
1.203
1.344
μοναδικοί επισκέπτες
571
635
754
σελίδες που διαβάστηκαν
3.967
4.530
5.000
 
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
επισκέψεις συνολικά
1.391
1.215
1.422 
μοναδικοί επισκέπτες
706
683
800 
σελίδες που διαβάστηκαν
4.817
3.704
5.291 
 
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
επισκέψεις συνολικά
1.493
1.381
1.512
μοναδικοί επισκέπτες
814
910
940
σελίδες που διαβάστηκαν
5.052
4.627
4.944
 
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
επισκέψεις συνολικά
3.756
 
 
μοναδικοί επισκέπτες
3.120
 
 
σελίδες που διαβάστηκαν
9.063
 
 
Δεδομένης της συνεχούς ανόδου επισκεψιμότητας της ηλεκτρονικής σελίδας του Δήμου μας, καλούμε όλους τους επιχειρηματίες (επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, χώρων εστίασης και αναψυχής της περιοχής, εταιρείες εναλλακτικού τουρισμού, κλπ) που διαθέτουν ιστοσελίδα, e-mail, φωτογραφίες και διαφημιστικά σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή, να επικοινωνήσουν και να τα παραδώσουν στην κάτωθι αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ώστε να διαφημίζονται και να προωθούνται στους χρήστες του διαδικτύου άλλα και στους επισκέπτες του Δήμου.
Γραφείο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Δήμου Σταυρούπολης
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
§ Νικολαίδης Στέφανος
§ Σαρνισλίδου Αναστασία
§ Μακρόγλου Βασιλική
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2542 0 22693
Ε-mail : stefanos@stavroupolis.gr
 
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
Ο Δήμος Σταυρούπολης Νομού Ξάνθης , ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, ιδρύσε και να λειτουργήσει μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης «ΝΕΣΤΟΣ – ΡΟΔΟΠΗ» το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σταυρούπολης.
 
Πρόκειται για ένα Παντοπωλείο που δημιουργήθηκε με σκοπό να ικανοποιήσει τις βασικές καθημερινές ανάγκες των κοινωνικά απόρων του Δήμου μας, που αφορούν στην καθημερινή τους διατροφή και ενδυμασία.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί από την αρχή του έτους και εξυπηρετεί περίπου 50 δικαιούχους.
To Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται στο κτίριο της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης «ΝΕΣΤΟΣ – ΡΟΔΟΠΗ» και τα προσφερόμενα είδη αφορούν τροφή και ένδυση. Τα άτομα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα έχουν επιλεγεί από τις λίστες των εγγεγραμμένων απόρων που τηρούνται από το Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Υπάρχουν αυτοκίνητα της Δημοτικής Επιχείρησης τα οποία μεταφέρουν τα τρόφιμα στους δικαιούχους που τα παραλαμβάνουν με την επίδειξη ειδικής κάρτας που τους χορηγήθηκε. Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα του Πάσχα διανέμεται καθημερινά, μεσημεριανό συσσίτιο αγάπης, προσφορά του στρατού.
 
Σε συνδυασμό με τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρουν εδώ και καιρό οι υπάρχουσες κοινωνικές δομές του Δήμου, το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, και το ΚΑΠΗ, η ίδρυση και η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτελεί μία αποτελεσματική και αναβαθμισμένη, νέα εναλλακτική πρόταση για την ποιοτική διαβίωση της τρίτης ηλικίας και όχι μόνο, στο Δήμο Σταυρούπολης.
 
Για άλλη μια φορά καλούμε όλους τους επιχειρηματίες να δείξουν αλληλεγγύη και ανθρωπιά στους ανθρώπους που δοκιμάζονται και να συμβάλλουν στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ του ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ , τόσο με την δική τους προσφορά όσο και με την γνωστοποίηση της προσπάθειάς αυτής και σε άλλες επιχειρήσεις και εταιρίες που ασχολούνται με την τροφοδοσία καταστημάτων.
 
 
 
 
Ελάτε να συνεχίσουμε μαζί αυτή την τόσο σημαντική προσπάθεια , παλεύοντας ενάντια στη φτώχεια
και την ανέχεια και αποδεικνύοντας έμπρακτα
ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι.
 

  
 
  Η Περιοχή
Χαλέπι
  Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες
  Χάρτες
Χάρτες
  Σύνδεσμοι
 
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης