Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης
   
 
  Δελτίο Ενημέρωσης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης δώστε μας το e-mail σας.
  Πληροφορίες
Πληροφορίες
Κ.Ε.Π.
 
 Ενημέρωση

Κ.Υ.Ε πληροφοριακό έντυπο μηνός Απριλίου 2009
--2009-05-05

ΚΥΕ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 

Παρακάτω συνοπτικά παραθέτουμε τα Προγράμματα που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο του 2009 για τα οποία αναλυτικές πληροφορίες και ενημερωτικά έντυπα διατίθενται δωρεάν στο Δημαρχείο Σταυρούπολης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 14:00.

 Τηλέφωνα επικοινωνίας:
 
2542350115 (Χατζογλίδου Δέσποινα)
2542350114 (Παπουτσόγλου Στυλιανός)
 

 

Για να λαμβάνεται το παρόν έντυπο με e-mail παρακαλούμε αποστείλατε μήνυμα στο

despoina@stavroupolis.gr
 
 
 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση - μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (Επιχειρηματικότητα Γυναικών), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την αξιολόγηση, διαχείριση και τη παρακολούθηση υλοποίησής του προγράμματος είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991 και είναι άνεργες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσανε επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα εντάσσεται το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και της ανακύκλωσης – περιορισμού της ρύπανσης, ΕΚΤΟΣ των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού.

Εξαιρούνται επίσης, και συνεπώς είναι μη επιλέξιμες, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση ανά κύκλο του προγράμματος. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι προτάσεις που αυτό το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων.

 

Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης

200.000€

για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα

Ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης

€ 30.000

 

50% γενικά

60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές

100.000€
για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού
 

€ 30.000

 

50% γενικά

60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές

80.000€
για τις εμπορικές επιχειρήσεις
€ 30.000
 

50% γενικά

60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές

 

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Ο Τραπεζικός δανεισμός για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου.

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

1.

Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις

2.

Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων

3.

Προβολή-Προώθηση, Άλλες Δαπάνες, Υπηρεσίες Συμβούλων

 

Η πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά από τις 15/06/2009 και μέχρι 30/06/2009 σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε..

 
 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»

 
 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση - μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την αξιολόγηση, διαχείριση και τη παρακολούθηση υλοποίησής του προγράμματος είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Νέοι και Νέες, οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991και είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση ανά κύκλο του προγράμματος. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι προτάσεις που αυτό το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων.

 

Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης

200.000€

για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα

Ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης

€ 30.000

 

50% γενικά

60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές

100.000€
για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού
 

€ 30.000

 

50% γενικά

60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές

80.000€
για τις εμπορικές επιχειρήσεις
€ 30.000
 

50% γενικά

60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές

 

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Ο Τραπεζικός δανεισμός για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου.

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

1.

Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις

2.

Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων

3.

Προβολή-Προώθηση, Άλλες Δαπάνες, Υπηρεσίες Συμβούλων

 

Η πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά από τις 15/06/2009 και μέχρι 30/06/2009 σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε..

 
 
ΕΝΕΡΓΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ_& ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Πληροφορίες για τα παρακάτω προγράμματα μπορείτε να πάρετε από το γραφείο του ΚΥΕ του Δήμου Σταυρούπολης και περιλήψεις τους υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου www. stavroupolis.gr στο διακριτό “Εξυπηρέτηση του πολίτη” – “ΚΥΕ”

 
ΟΑΕΔ
 

Ανοικτά παραμένουν τα παρακάτω προγράμματα του ΟΑΕΔ έως να εξαντληθεί ο αριθμός των εγκεκριμένων θέσεων επιδότησης, για τα οποία σας ενημερώσαμε στο Πληροφοριακό μας έντυπο του Δεκεμβρίου 2008.

  

1.     Μια Αρχή, Μια Ευκαιρία ηλικίας 16-25

2.     Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας για ανέργους, ηλικίας 31-44

3.     Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ηλικίας 22-32 ετών – Νέοι & Επιχειρηματικότητα

4.     Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ηλικίας 33-64 ετών

5.     Ειδικό πρόγραμμα προώθησης ανέργων νέων στην απασχόληση από 18 έως 30 ετών

 
 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Πρόκειται για δυνατότητα απόκτησης άτοκου κεφαλαίου κίνησης επιχείρησεων. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας παρέχει επιδότηση που θα καλύπτει πλήρως το επιτόκιο (προκαθορισμένο επιτόκιο Euribor + 2,1 μονάδες + 0,6 εισφ. Ν.125/75).

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μορφών και οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αφορούν τον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Η Δράση αφορά την εγγύηση και επιδότηση του επιτοκίου  τραπεζικών δανείων κεφαλαίου κίνησης, τακτής λήξης.Συγκεκριμένα, παρέχεται εγγύηση και  επιδοτείται ολόκληρο το επιτόκιο δανεισμού συμβάσεων τραπεζικών δανείων

Το κατώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση και  επιδότηση είναι 5.000,00 €
Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση και  επιδότηση είναι 350.000,00 €
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από 12/12/2008 έως 31/12/2010

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004

Ο Επενδυτικός Νόμος 3299/2004 χορηγεί ελκυστικά κίνητρα για επενδύσεις άνω των 100.000 €, σε όλους τους τομείς της οικονομίας, που υλοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας από επιχειρήσεις ανεξάρτητα μεγέθους, δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ανερχόμενους κλάδους της οικονομίας.

Ο νόμος προβλέπει ισχυρά κίνητρα και ενισχύσεις για τις επενδύσεις στους βασικούς τομείς και κλάδους ανάπτυξης με ελάχιστη ιδία συμμετοχή το 25%. Επίσης τώρα στο Νόμο μπορούν να ενταχθούν και οι εμπορικές επιχειρήσεις. Παρέχονται εναλλακτικά τα παρακάτω είδη ενισχύσεων:

Επιχορήγηση (δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο)

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (κάλυψη τμήματος των δόσεων)

Φορολογική απαλλαγή (μη καταβολής φόρου εισοδήματος της πρώτης δεκαετίας)

Επιδότηση του κόστους της απασχόλησης (κάλυψη τμήματος για μία δεκαετία)

Τα επενδυτικά σχέδια, κατανέμονται σε (5) τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε πέντε κατηγορίες ενισχύσεων όπως:

Στον πρωτογενή τομέα: Ορυκτά, γεωργία, αλιεία, τυποποίηση, συσκευασία κλπ.

Επενδυτικά σχέδια στο δευτερογενή τομέα: Μέταλλα, ενέργεια, αφαλάτωση

Στον τομέα του τουρισμού: Ίδρυση, επέκταση, Εκσυγχρονισμός Τουριστικών Μονάδων

Επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τομέα: Μεταφορές, εμπόριο, πληροφορική κ.α.

Ειδικά επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που ασκούν τις δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος: Διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση κλπ.

            Οι παρερχόμενες ενισχύσεις ανά Κατηγορία και συγκεκριμένα στην περιοχή του Δήμου Σταυρούπολης Περιοχή Δ΄, μπορεί να φθάσουν μέχρι 55%.

 

  
 
  Η Περιοχή
Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών
  Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες
  Χάρτες
Χάρτες
  Σύνδεσμοι
 
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης