Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης
   
 
  Δελτίο Ενημέρωσης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης δώστε μας το e-mail σας.
  Πληροφορίες
Πληροφορίες
Κ.Ε.Π.
 
 Ενημέρωση

Κ.Υ.Ε πληροφοριακό έντυπο μηνός Μαΐου 2010
--2010-05-08

Παρακάτω συνοπτικά παραθέτουμε τα Προγράμματα που ανακοινώθηκαν έως και τον Απρίλιο του 2010 για τα οποία αναλυτικές πληροφορίες και ενημερωτικά έντυπα διατίθενται δωρεάν στο Δημαρχείο Σταυρούπολης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 14:00.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2542350115 (Χατζογλίδου Δέσποινα)
2542350114 (Παπουτσόγλου Στυλιανός)
 
Για να λαμβάνετε το παρόν έντυπο με e-mail παρακαλούμε αποστείλατε μήνυμα στο despoina@stavroupolis.gr
 
 
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ_______________________________________________
 
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ
 
 «ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 25.000 ΑΝΕΡΓΩΝ».
 
• Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα, και ιδιαίτερα εκείνες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους κλάδους όπως η πράσινη οικονομία.
• Τα άτομα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα είναι νέοι έως 30 ετών αλλά και ειδικές ομάδες ανέργων οι οποίες αναλύονται ως εξής :
1) Άνεργοι που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2) Γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών.
3) Πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες.
4) Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
 
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : Από 09 /04/ 2010.
 Ποσοστό Επιχορήγησης : Τα αναφερόμενο πόσο επιχορήγησης αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη, σε ποσοστό:
α) για τους κοινούς άνεργους :
• ογδόντα τοις εκατό (80%) για το πρώτο έτος και
• εξήντα τοις εκατό (60%) για το δεύτερο έτος,
από την κάθε πρόσληψη.
β) για τους νέους και τις ειδικές ομάδες ανέργων :
• ογδόντα τοις εκατό (80%) για το πρώτο έτος και
• ογδόντα τοις εκατό (80% για το δεύτερο έτος,
από την κάθε πρόσληψη.
 
 
 
 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64»
 
• Δικαιούχοι είναι οι άνεργες γυναίκες που ανοίγουν νέα επιχείρηση.
• Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : Από 09/04/2010.
• Ποσοστό Επιχορήγησης: Το ποσοστό επιχορήγησης για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία είναι 24.000,00 €.
 
 «ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 40.000 ΑΝΕΡΓΩΝ» .
 
 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα, και ιδιαίτερα εκείνες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους κλάδους όπως η πράσινη οικονομία. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι σαράντα οκτώ (48) μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα.
 
• Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : Από 09 / 04 / 2010
• Ποσοστό επιχορήγησης : Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) :
α) για τους κοινούς άνεργους,
• εκατό τοις εκατό (100%) για το πρώτο έτος,
• εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για το δεύτερο έτος,
• πενήντα τοις εκατό (50%) για το τρίτο και
• είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) το τέταρτο έτος
β) για τους νέους και τις ειδικές ομάδες ανέργων,
• εκατό τοις εκατό (100%) για το πρώτο και το δεύτερο έτος και
• πενήντα τοις εκατό (50%) για το τρίτο και το τέταρτο έτος
από την κάθε πρόσληψη.
 
 
 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ 50.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».
 
• Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν οι εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων που απασχολούσαν κατά το προηγούμενο έτος (2009), εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας από τον οικείο φορέα. Η επιχορήγηση διευρύνεται έως και δύο (2) μήνες.
• Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 26-4-2010
• Ποσοστό επιχορήγησης:. Στο 100% επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για κάθε μήνα και έως δύο (2) μήνες.
 
 
 
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ
 
 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»
 
 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εταιρικές επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) και σε ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας οι οποίες:
 
• Έχουν κλείσει τρείς διαχειριστικές χρήσεις.
• Δεν είναι προβληματικές
• Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της
επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας (2007, 2008 και 2009).
• Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν νόμιμα και να διαθέτουν στην επωνυμία τους
άδεια λειτουργίας για τις δραστηριότητές τους .
 
 Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 25/05/2010
 
 Προϋπολογισμός Προγράμματος: 30.000.000,00 €(Δημόσια Δαπάνη)
 Προϋπολογισμός Έργων: από 30.000,00 έως 200.000,00€
 35% για Αττική και Θεσσαλονίκη
 40% για Θεσσαλία, Ν. Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Κ. Μακεδονία, Δ. Μακεδονία και Στ. Ελλάδα
 45% για Αν. Μακεδονία -Θράκη, Ήπειρο, Β. Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δ. Ελλάδα.
 
 Επιλέξιμες δαπάνες:
 Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων (25%)
 Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού (100%)
 Μεταφορικά μέσα (πλήν επιβατικών) (20%)
 Προμήθεια λογισμικού (10%)
 Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. (10%)
 Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια (10%)
 Αμοιβές συμβούλων (10%)
 Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις). (5%)
 «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010»
 
 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις(ΑΕ.ΟΕ,ΕΠΕ ΕΕ) οι οποίες :
• Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρείς διαχειριστικές χρήσεις.
• Δεν είναι προβληματικές .
• Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της
επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας (2007, 2008 και 2009).
• Λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας για τις δραστηριότητές τους .
• Υπάρχουν αποδεικτικά κάλυψης ιδίας συμμετοχής.
 
 Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 25/05/2010
 Προυπολογισμός Προγράμματος: 30.000.000,00 €
 Προϋπολογισμός Έργων : από 300.000,00 € έως 2.500.000,00 €
 Α) στο 30% για Αττική και Θεσσαλονίκη
στο 40% για Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 
Β) στο 35% για Αττική και Θεσσαλονίκη
στο 45% για Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 
 Επιλέξιμες δαπάνες:
 Ανέγερση/επέκταση /διαμόρφωση κτιρίων (25%)
 Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμοί (100%)
 Μεταφορικά μέσα (πλήν επιβατικών) (20%)
 Προμήθεια Λογισμικού (10%)
 Δαπάνες πιστοποίησης (5%)
 Αμοιβές Συμβούλων (10%)
 Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες δαπάνες) (5%).
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 2010»
 Το πρόγραμμα αφορά σε επιδοτήσεις για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, που θα υποδειχθούν από ενεργειακό επιθεωρητή με :
α) Δάνειο με επιδότηση επιτοκίου σε όσους το ατομικό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 30.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 50.000€.
β) Άμεση επιχορήγηση 30% για όσους το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τα 15.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 25.000€.
γ) 100% επιχορήγηση του κόστους της ενεργειακής επιθεώρησης και έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα μέχρι 2500 €.
 Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Τέλος Ιουνίου
 Προϋπολογισμός: 200.000.000,00 €
 Επιλέξιμες Δαπάνες :
 Τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων και θερμομονωτικών πλαισίων/κουφωμάτων (δύναται να συμπεριλαμβάνονται εξωτερικά καλύμματα παντζούρια, ρολά).
 Τοποθέτηση θερμομόνωσης δώματος/ στέγης – κελύφους.
 Εγκατάσταση νέου ή Αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα με καινούργιο πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή συστήματος που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 Λοιπές προτεινόμενες παρεμβάσεις που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον καυστήρα/λέβητα σε συνδυασμό με αυτονομία θέρμανσης, μόνωση σωληνώσεων, σκίαστρα, ηλιακούς συλλέκτες, κλπ.
 Επιλέξιμες Κατοικίες :
 Μονοκατοικίες / Πολυκατοικίες ως ενιαίο κτήριο / μεμονωμένα διαμερίσματα υπό προϋποθέσεις που αφορούν στο σύστημα θέρμανσής τους.
 Φέρουν οικοδομική άδεια πριν την 01.01.1980.
 Βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης ≤ 1.500 € / τ.μ.
 Χρήση κύριας και όχι εξοχικής κατοικίας. Για την περίπτωση πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο, θα πρέπει το κριτήριο να ικανοποιείται τουλάχιστον από το 50% των διαμερισμάτων. Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να είναι επιλέξιμες παρεμβάσεις σε τμήματα του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου ή διαμέρισμα που χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη).
 ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ-ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ.
 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρό-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που:
1. Το 2009 απασχολούσαν λιγότερα από 250 άτομα.
2. Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά το αργότερο την 1/1//2007.
3. Έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
4. Κύρια επιχειρηματική δραστηριότητά τους είναι μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Προϋπολογισμός Προγράμματος : 15.000.000,00 €
Προϋπολογισμός Έργων:
Α) 30.000,00 € - 150.000,00 € για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Β) 80.000,00 € - 200.000,00 € για μεσαίες επιχειρήσεις.
Ποσοστό Χρηματοδότησης:
 Στο 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις
 Στο 45% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Επιλέξιμες Δαπάνες :
1. Δαπάνες προμήθειας παραγωγικού εξοπλισμού μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου.
2. Δαπάνες προμήθειας λογισμικού.
3. Δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων.
4. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια.
5. Αγορά τεχνογνωσίας παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες.
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2010-2011»
1. Εγκύκλιος για τους επιχειρηματίες για το υποπρόγραμμα εξαήμερων διακοπών 2010-2011
 Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ξενοδοχεία, Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα και κάμπινγκ όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων που διαθέτουν Ειδικό Σήμα λειτουργίας, έχουν όλα τα δικαιολογητικά σε ισχύ και περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο καταλυμάτων του προγράμματος.
 Ισχύς Προγράμματος: Από 9.7.2010 έως 31.3.2011
 Ποσοστό Χρηματοδότησης : Ο Ε.Ο.Τ επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ανά άτομο / ανά διανυκτέρευση ως εξής :
Ξενοδοχεία, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις 14,00 €
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια , Διαμερίσματα ή Οικίσκοι Κατασκηνώσεων 12,00 €
Κατασκηνώσεις (θέση σκηνής, Τροχόσπιτου) 6,00 €
2. Εγκύκλιος για τους επιχειρηματίες καταλυμάτων για το πρόγραμμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Γ’ ΗΛΙΚΙΑΣ Ε.Ο.Τ 2010-2011
 Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ξενοδοχεία, Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα και κάμπινγκ όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων που διαθέτουν Ειδικό Σήμα λειτουργίας, έχουν όλα τα δικαιολογητικά σε ισχύ και περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο καταλυμάτων του προγράμματος.
 Ισχύς Προγράμματος: Από 1.10.2010 έως 31.3.2011
 Ποσοστό Χρηματοδότησης : Η ημερήσια επιδότηση από τον ΕΟΤ ορίζεται στα 22 € ανά άτομο ανά διανυκτέρευση.
 
 
 
ΝΕΑ______________________________________________________________
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υιοθεσία Ηλικιωμένων» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
Ο Δήμος Σταυρούπολης, συμμετέχοντας ενεργά σε θέματα κοινωνικής μέριμνας, εντάχθηκε σε μια διαδημοτική δομή, το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των ΟΤΑ, με σκοπό την πρόληψη της Υγείας στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι-Μέλη αυτού του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα :
1) Συμμετοχής στις εθνικές πρωτοβουλίες για την πρόληψη της σωματικής και ψυχικής υγείας
2) Λήψης τεχνογνωσίας από εξειδικευμένους επιστήμονες μέσω της συνεργασίας του ΔΔΥ με το Ιατρικό Αθηνών.
3) Συμμετοχής στα όποια εγκριθέντα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
 
Στα πλαίσια συνεργασίας του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Γραμμή Ζωής», η οποία ασχολείται με θέματα που αφορούν την στήριξη ατόμων τρίτης ηλικίας, ο Δήμος μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Υιοθεσία Ηλικιωμένων». Μέσω του Προγράμματος, προσφέρεται στους ηλικιωμένους το Κουμπί Τηλεειδοποίησης (κόκκινο κουμπί).Πρόκειται για μια συσκευή, η οποία συνδέεται με την τηλεφωνική γραμμή του ηλικιωμένου , παρέχοντάς του τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων της Οργάνωσης, χωρίς να μετακινηθεί από τη θέση του, για οτιδήποτε χρειαστεί.
Το κόστος της συσκευής ανέρχεται στα 360 € και καταβάλλεται από την επιχείρηση που επιθυμεί να «υιοθετήσει» κάποιον ηλικιωμένο, για μία και μόνο φορά.
 
Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η παροχή δια βίου υπηρεσιών σε μοναχικούς ηλικιωμένους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Στο Δήμο μας υπάρχουν 22 μοναχικά ηλικιωμένα άτομα τα οποία περιμένουν την στήριξή μας.
 
Στηριζόμενοι στο αίσθημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που επιδεικνύουν σήμερα οι επιχειρήσεις, καθώς αποτελούν μέρος του κοινωνικού συνόλου στο οποίο δραστηριοποιούνται και υπάρχουν, καλούμε τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα, μέσω της «υιοθεσίας» ενός ή και περισσότερων ηλικιωμένων από την λίστα που ακολουθεί.
 
Ο αριθμός των μοναχικών ηλικιωμένων ανά οικισμό είναι ο εξής:
 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σταυρούπολη 7
Κομνηνά 8
Δαφνώνα 1
Νεοχώρι 6
 
 
Μία εταιρία μπορεί να διακριθεί όχι μόνο από την επίτευξη του σκοπού της ίδρυσής της, δηλαδή του μέγιστου κέρδους αλλά και από την ενεργή και έμπρακτη συμμετοχή της στη διάδοση ηθικών αξιών μέσω της Επιχειρηματικής Κοινωνικής Ευθύνης.
 
Μία από αυτές που καλούμαστε να προωθήσουμε μέσω αυτού του προγράμματος είναι και η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
 
 

  
 
  Η Περιοχή
Άγριο μανιτάρι
  Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες
  Χάρτες
Χάρτες
  Σύνδεσμοι
 
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης