Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης
   
 
  Δελτίο Ενημέρωσης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης δώστε μας το e-mail σας.
  Πληροφορίες
Πληροφορίες
Κ.Ε.Π.
 
 Ενημέρωση

Κατάρτιση πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων με σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης
--2010-02-05

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
 
Σήμερα, Τετάρτη 04 – 02- 2010 και ώρα 10:00 στο Δημοτικό κατάστημα του
Δήμου Σταυρούπολης, συνεδρίασε η επιτροπή προσωπικού του κεφαλαίου
Δ΄ του εγγράφου Αριθ. 52769/04 του ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 1557 Β’/18-10-04)
(που συστάθηκε με την 144/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου),
για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:
 
1. Κατάρτιση πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων με
σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία
αφού σε σύνολο τριών (3) μελών ήσαν παρόντα τρία (3) μέλη ως ακολούθως:
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βαρελτζίδης Μιχαήλ, Πρόεδρος
2. Χατζηνικολάου Αλεξάνδρα, μέλος
3. Αθανασιάδης Ιωάννης, μέλος
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας
διάταξης είπε τα εξής:
Έπειτα από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αρ. πρωτ. 38/11-01-2010
για την πρόσληψη
10 ατόμων με σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης
και αφού παρήλθε
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, καλούμαστε να καταρτίσουμε τους πίνακες
κατάταξης των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3250/04 και του
εγγράφου αριθ. 52769/04 του ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 1557 Β’/18-10-04) και των
οριζομένων κριτηρίων της ανακοίνωσης.
 
Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τις διατάξεις
του Ν. 3250/04, του εγγράφου αριθ. 52769/04 του ΥΠΕΣΔΔΑ
(ΦΕΚ 1557 Β’/18-10-04), την ανακοίνωση αρ. πρωτ. 38/11-01-2010
του Δήμου και τις αιτήσεις των υποψηφίων και έπειτα από διαλογική συζήτηση
 
ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 
 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ΄

Άνεργοι, άνω των τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σε ποσοστό πρόσληψης 30%

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότηση τους, σε ποσοστό πρόσληψης 20%

Άνεργοι, μέχρι τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, σε ποσοστό πρόσληψης 20%

Μητέρες ανηλίκων τέκνων σε ποσοστό πρόσληψης 10%

Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, καθώς και γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών, σε ποσοστό πρόσληψης 10%

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΠΑΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ –ΕΛΠΙΔΑ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΥΦΡΑΙΜΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΙΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΣΑΡΝΙΣΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΚΟΥΡΕΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  Η Περιοχή
Μακεδονικός τάφος
  Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες
  Χάρτες
Χάρτες
  Σύνδεσμοι
 
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης