Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης
   
 
  Δελτίο Ενημέρωσης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης δώστε μας το e-mail σας.
  Πληροφορίες
Πληροφορίες
Κ.Ε.Π.
 
 Ενημέρωση

Νέοι Αντιδήμαρχοι Δήμου Σταυρούπολης για το χρονικό διάστημα 01-01-2010 - 31-12-2010
--2010-01-14

Α Π Ο Φ Α Σ Η 168
 
Ο Δήμαρχος Σταυρούπολης Νομού Ξάνθης,
έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 87 και 89 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
2.- Την απογραφή του έτους 2001 από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Σταυρούπολης ανέρχεται σε 3.090 κατοίκους.
3.- Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Σταυρούπολης για το χρονικό διάστημα από 01-01-2010 έως και 31-12-2010 το Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΥΡΙΑΚΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1.- Η αναπλήρωση του Δημάρχου κατά το χρόνο της απουσίας του, στα καθήκοντα που προβλέπονται από τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και η υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.
2.- Η φροντίδα για τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου και την εκπροσώπηση του Δήμου όπου απαιτείται και κρίνεται ανάγκη.
3.- Η χορήγηση άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου και η τέλεση των γάμων αυτών.
4.- Η εποπτεία και η ευθύνη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.
5.- Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες.
6.- Η συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων.
5.- Η εποπτεία και ο έλεγχος των υπηρεσιών: ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου και την ευθύνη της έγκρισης και υπογραφής των κάθε είδους μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων για εκτέλεση των υπηρεσιών που εποπτεύει.
7.- Ο έλεγχος του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται με την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών των υπηρεσιών: ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου.
8.- Η ευθύνη και ο έλεγχος κατάρτισης βεβαιωτικών καταλόγων, κατόπιν δημιουργίας και τήρησης αρχείων υπόχρεων και επεξεργασίας των στοιχείων.
9.- Η εποπτεία και ο έλεγχος των προμηθειών για τις εργασίες συντήρησης που εκτελούνται στο Δήμο.
10.- Η ευθύνη περί αγροτικών και κτηνοτροφικών ζητημάτων.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 87 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006), σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού, να κοινοποιηθεί: α) στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Ξάνθης, β) στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύει ο Δήμος και γ) σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, για να λάβουν γνώση.
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 169
 
Ο Δήμαρχος Σταυρούπολης Νομού Ξάνθης,
έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 87 και 89 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
2.- Την απογραφή του έτους 2001 από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Σταυρούπολης ανέρχεται σε 3.090 κατοίκους.
3.- Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Σταυρούπολης για το χρονικό διάστημα από 01-01-2010 έως και 31-12-2010 το Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΝΤΙΜΠΑΜΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΡΓΥΡΩΣ και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1.- Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών. Ο σχεδιασμός πολιτικής προστασίας του Δήμου μας.
2.- Η ευθύνη επέμβασης με όλα τα μηχανικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, δηλαδή από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές, παγετώνες (υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας).
3.- Η εποπτεία και ο έλεγχος των υπηρεσιών: καθαριότητας - πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου και την ευθύνη της έγκρισης και υπογραφής των κάθε είδους μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων για εκτέλεση των υπηρεσιών που εποπτεύει.
4.- Ο έλεγχος του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται με την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών των υπηρεσιών: καθαριότητας - πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
5.- Η χορήγηση αδειών χρήσης πεζοδρομίου, οδών, πλατειών, και κοινόχρηστων χώρων.
6.- Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης αυτών.
7.- Η τήρηση των διατάξεων που αφορούν το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.
8.- Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων.
9.- Η χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 87 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006), σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού, να κοινοποιηθεί: α) στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Ξάνθης, β) στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύει ο Δήμος και γ) σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, για να λάβουν γνώση.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
 ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
 
 
 

  
 
  Η Περιοχή
Δημαρχείο
  Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες
  Χάρτες
Χάρτες
  Σύνδεσμοι
 
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης